Stadgar för
Stiftelsen Svenska Hjärtan – Till Minne Av
Ebba Stefansdotter Åkerlund

 

§1

Stiftelsen ska ha som ändamål att minst årligen dela ut ett eller flera priser såsom uppmuntran till barn, ungdom, ledare, lärare eller andra; som genom sin gärning i skola, idrott, föreningsliv eller liknande visar extraordinärt prov på att sprida kärlek, gemenskap och glädje.

 

§2

Styrelse
Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av minst tre ledamöter och fritt antal suppleanter. Stiftaren utser samtliga ledamöter. I andra hand har en representant för stiftarens släkt, i första hand utsedd av stiftaren, rätt att utse samtliga ledamöter. I tredje hand utses ledamöter inom Stiftelsen.

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande.

Styrelsen kan adjungera personer, utan rösträtt, för att tillföra styrelsen behövlig kompetens. Styrelsen kan även utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden liksom arbete med den löpande förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter.

Stiftaren äger rätt att, inom ramen för stiftelseförordnande och i synnerhet Stiftelsens ändamål, verka i Stiftelsens namn, även med rätt att delta på styrelsemöte som adjungerad. Dock utan rätt att teckna Stiftelsens firma annat än om detta utsetts av styrelsen.

Beslutsförhet
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande, förutom vid utseende av ny styrelseledamot inom styrelsen då hela styrelsen måste vara närvarande för beslutsförhet. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivits. Om röstetalen blir lika har i första hand stiftaren utslagsröst och i andra hand ordföranden.

Firma
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen, två ledamöter i förening, eller den som styrelsen därtill utser.

Sammanträden och protokoll
Ordföranden ska tillse att sammanträden hålls när det behövs, dock minst tre gånger per år. Kallelse ska ske skriftligt. Nödvändig information liksom beslutsunderlag ska åtfölja kallelsen. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst en ledamot begärt detta.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll. Detta ska undertecknas av ordföranden, om inte denne för protokollet, och den eller de personer som vid varje tillfälle därtill utses till justeringsman. Protokollen ska dateras och föras i nummerföljd samt förvaras på ett betryggande sätt.

Arvode mm
Styrelsearvode utgår ej – styrelseledamöterna verkar ideellt.

Kostnadsersättning för av styrelsen godkända utlägg kan utgå mot kvitto.

Styrelsen ska alltid ha som ambition att vara så kostnadseffektiv som möjligt vad avser administration, anslagshantering och övrig förvaltning, dock utan att göra avkall på kvalitet i arbetet med Stiftelsens angelägenheter.

 

§3

Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

 

§4

Styrelsen ansvarar för att Stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt och ska därvidlag alltid iaktta en försiktighetsprincip.

Styrelsen bör upprätta ett placeringsreglemente för dessa tillgångar. Placeringsreglementet bör ses över vid behov och minst en gång årligen.

 

§5

En riktlinje är att söka trygga realvärdet av de tillgångar som tillförts Stiftelsen som donationskapital. Viss kapitalisering av avkastning ska om lämpligt ske, efter styrelsens beslut, för att trygga Stiftelsens donationskapital och skapa förutsättningar för tillväxt av detsamma.

För uppfyllande av Stiftelsens ändamål används i första hand: (a) den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande intäkter, såsom exempelvis räntor och utdelningar. I undantagsfall får dock Stiftelsen, efter särskilt beslut från styrelsen, för uppfyllande av ändamålet och för att säkerställa Stiftelsens funktion och varaktighet ta i anspråk: (b) ackumulerat realisationsresultat, det vill säga vinster som uppkommit genom omsättning av Stiftelsens tillgångar; eller i det fall varken direktavkastning eller ackumulerade vinster är tillräckliga för att säkerställa grundläggande löpande drift och utdelning av ett årligt pris om 1 000 kronor: (c) del av donationskapitalet.

Utdelning för Stiftelsens ändamål ska beslutas av styrelsen, efter ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan.

Utöver ovan äger stiftare rätt att tillskjuta kapital fritt för utdelning och därefter besluta om utdelning av detta kapital i Stiftelsens namn. Sådana priser skall följa Stiftelsens ändamål och i möjligaste mån hanteras i linje med övriga prisutdelningar.

Styrelsen bör vid främjandet av ändamålet eftersträva en så gynnsam skattesituation som möjligt för Stiftelsen, dock utan att göra avkall på stiftelseföreskrifterna. Uppfyllandet av Stiftelsens ändamål är alltid överordnat skattemässiga hänsynstaganden.

 

§6

Stiftelsen har rätt att i framtiden ta emot gåvor och andra tillskott samt har rätt att bedriva insamlingsverksamhet.

Tillkommande gåvor och andra tillskott till Stiftelsen läggs till det bundna kapitalet, eller om det anges specifikt av givaren till kapital fritt för utdelning, att användas i Stiftelsens verksamhet.

 

§7

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande svensk lagstiftning.

 

§8

Stiftelsens styrelse får utan tillstånd från myndighet ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i förordnandet som angår annan fråga än Stiftelsens ändamål. För att ett sådant beslut ska bli gällande krävs att det fattats av en enhällig och fulltalig styrelse.